Announcer | Nghĩa của từ announcer trong tiếng Anh

/əˈnaʊnsɚ/

  • Danh Từ
  • người loan báo, người báo tin
  • người đọc bản giới thiệu tin tức cho người đọc chương trình (ở đài phát thanh)

Những từ liên quan với ANNOUNCER

DJ, reporter
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày