bean

/ˈbiːn/

 • Danh Từ
 • đậu
 • hột (cà phê)
 • (từ lóng) cái đầu
 • (từ lóng) tiền đồng
  1. not to have a bean: không một xu dính túi
  2. not worth a bean: không đáng một trinh
 • to be full of beans
  1. hăng hái, sôi nổi, phấn chấn
 • every bean has its black
  1. (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm
 • to get beans
  1. (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập
 • to give somebody beans
  1. (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai
 • like beans
  1. hết sức nhanh, mở hết tốc độ
 • a hill of beans
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể
 • to know beans; to know how many beans make five
  1. láu, biết xoay xở
 • old bean
  1. (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ
 • to spill the beans
  1. (xem) spill

Những từ liên quan với BEAN