belly

/ˈbɛli/

 • Danh Từ
 • bụng; dạ dày
  1. with an empty belly: bụng đói
  2. to be belly pinched: kiến bò bụng, đói
 • bầu (bình, lọ); chỗ khum lên (mặt đàn viôlông), chỗ phồng ra (buồm)
 • a hungry belly has no ears
  1. (tục ngữ) bụng đói thì tai điếc
 • Động từ
 • (thường) + out phồng ra (cánh buồm...)

Những từ liên quan với BELLY

pelvis, corporation, paunch, breadbasket