helpmate

/ˈhɛlpˌmeɪt/

  • Danh Từ
  • đồng chí, đồng sự, người cộng tác
  • bạn đời (vợ, chồng)

Những từ liên quan với HELPMATE

aide, mate