inland

/ˈɪnˌlænd/

 • Danh Từ
 • vùng nội địa, vùng ở sâu trong nước
 • Tính từ
 • ở trong nước, ở sâu trong nước
  1. inland cities: những thành thị ở sâu trong nước
 • nội địa
  1. inland trade: nội thương
 • Trạng Từ
 • ở trong nước, ở sâu trong nước, về phía trong nước
 • nội địa

Những từ liên quan với INLAND

hinterland, boondocks