its august 25th

  • It's August 25th
  • Hôm nay là 25 tháng 8
  • How long will it take for my letter to reach its destination?
  • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
  • My birthday is August 27th
  • Sinh nhật của tôi là 27 tháng 8

Những từ liên quan với ITS AUGUST 25TH