Its | Nghĩa của từ its trong tiếng Anh

/ˈɪts/

  • Tính từ
  • của cái đó, của điều đó, của con vật đó
  • cái của điều đó, cái của con vật đó

Những từ liên quan với ITS

magnetism, beauty, draw, gravitation, appeal, magic, bait, allure, charisma, glamour, interest
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày