bait

/ˈbeɪt/

 • Danh Từ
 • (như) bate
 • mồi, bả ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. live bait: mồi sống (bằng cả con...)
 • sự dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi
 • Động từ
 • mắc mồi (vào lưỡi câu hay vào bẫy)
 • cho (ngựa...) ăn uống nghỉ ngơi khi dừng lại ở dọc đường
 • cho chó trêu chọc (những con thú đã bị xích lại); trêu chọc (những con thú đã bị xích lại)
 • trêu chọc, quấy nhiễu
 • dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi

Những từ liên quan với BAIT

harass, drag, seduce, draw, snare, lure, attraction, bribe, entice, inducement, shill, bedevil