Legislator | Nghĩa của từ legislator trong tiếng Anh

/ˈlɛʤəˌsleɪˌtoɚ/

  • Danh Từ
  • người làm luật, người lập pháp; thành viên có quan lập pháp

Những từ liên quan với LEGISLATOR

administrator, deputy, leader
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày