Motel | Nghĩa của từ motel trong tiếng Anh

/moʊˈtɛl/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô

Những từ liên quan với MOTEL

roadhouse, cabin
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày