my stomach hurts

  • My stomach hurts
  • Tôi đau bụng
  • It hurts here
  • Đau ở đây
  • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
  • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội

Những từ liên quan với MY STOMACH HURTS