open the door

 • Open the door
 • Mở cửa
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Open the window
 • Mở cửa sổ
 • What time does the store open?
 • Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
 • When does the bank open?
 • Khi nào ngân hàng mở cửa?
 • I’d like to open an account
 • Tôi muốn mở tài khoản
 • I’d like to open a fixed account
 • Tôi muốn mở tài khoản cố định
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • We’d like to know how we open a checking savings account
 • Chúng tôi muốn biết cách mở tài khoản séc tiết kiệm
 • Can I open a current account here?
 • Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • What time do you open?
 • Phòng thay đồ ở đâu?

Những từ liên quan với OPEN THE DOOR