saber

/ˈseɪbɚ/

 • Danh Từ
 • kiếm lưỡi cong (của kỵ binh)
  1. a sabre cut: nhát kiếm; sẹo vết kiếm
 • (số nhiều) (sử học) kỵ binh; đơn vị kỵ binh
 • cái gạn thuỷ tinh (nóng chảy)
 • the sabre
  1. lực lượng quân sự, sự thống trị quân sự
 • sabre rattling
  1. sự đe doạ binh đao
 • Động từ
 • đâm bằng kiếm, chém bằng kiếm

Những từ liên quan với SABER