slavery

/ˈsleɪvəri/

 • Tính từ
 • đầy nước dãi
 • ton hót, bợ đỡ
  1. slavery compliments: những lời khen bợ đỡ
 • Danh Từ
 • cảnh nô lệ; sự nô lệ
  1. to prefer death to slavery: thà chết không chịu làm nô lệ
 • sự chiếm hữu nô lệ
 • sự lao động vất vả; công việc cực nhọc

Những từ liên quan với SLAVERY

labor, drudge, servitude, feudalism, grind, captivity, bondage, restraint