that means friend

 • That means friend
 • Chữ đó có nghĩa bạn bè
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • My friend is American
 • Bạn tôi là người Mỹ
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?

Những từ liên quan với THAT MEANS FRIEND