accented

/ˈækˌsɛntəd/

 • Danh Từ
 • trọng âm
 • dấu trọng âm
  1. acute accent: dấu sắc
  2. circumflex accent: dấu mũ
  3. grave accent: dấu huyền
 • giọng
  1. to speak English with a French accent: nói tiếng Anh với giọng Pháp
  2. to speak ina plaintive accent: nói giọng than van
 • (số nhiều) lời nói, lời lẽ
  1. he found every moving accent to persuade his audience: anh tìm những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả
 • (âm nhạc) nhấn; dấu nhấn
 • (nghĩa bóng) sự phân biệt rõ rệt
 • Động từ
 • đọc có trọng âm, nói có trọng âm, đọc nhấn mạnh
 • đánh dấu trọng âm
 • nhấn mạnh, nêu bật

Những từ liên quan với ACCENTED

accentuate, intensify