Nghĩa của cụm từ all seats are sold out trong tiếng Anh

 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Sorry, sold out
 • Xin lỗi, chúng tôi hết sạch hàng
 • Grasp all, lose all.
 • Tham thì thâm.
 • What seats are left tonight?
 • Tối nay còn vé ở những hàng ghế nào?
 • The seats at the cinema were uncomfortable
 • Chỗ ngồi trong rạp rất bất tiện
 • You tire me out with all your questions.
 • Hỏi hoài, mệt quá.
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng
 • All day.
 • Suốt ngày
 • Your things are all here
 • Tất cả đồ của bạn ở đây
 • Nothing at all
 • Không có gì cả
 • That's all
 • Có thế thôi, chỉ vậy thôi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • Not at all!
 • Không sao!
 • Are these all of them?
 • Tất cả nằm trong đây phải không?
 • Do you think it's all right to do it?
 • Anh có nghĩ ta nên làm điều đó?
 • I've no doubt at all.
 • Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Những từ liên quan với ALL SEATS ARE SOLD OUT