at 7 oclock in the morning

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • At 7 o'clock in the morning.
 • Lúc 7 giờ sáng
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • Hi, Jane. How are you doing this morning?
 • Chào Jane, sáng nay cô thấy thế nào?
 • Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • It was cloudy in the morning
 • Trời nhiều mây vào buổi sáng
 • We have a snowstorm this morning
 • Chúng ta có một trận bão tuyết vào sáng nay

Những từ liên quan với AT 7 OCLOCK IN THE MORNING