Cupful | Nghĩa của từ cupful trong tiếng Anh

/ˈkʌpˌfʊl/

  • Danh Từ
  • tách đầy, chén đầy

Những từ liên quan với CUPFUL

stein, chalice, potion, demitasse, goblet, beaker, mug, bowl, draught, grail
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày