debut

/ˈdeɪˌbjuː/

  • Danh Từ
  • lần trình diễn đầu tiên (của diễn viên)
  • sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng

Những từ liên quan với DEBUT

initiation, appearance, opener, presentation, graduation, entrée, incoming