Duvet | Nghĩa của từ duvet trong tiếng Anh

/duˈveɪ/

  • Danh Từ
  • chăn lông vịt

Những từ liên quan với DUVET

cover, quilt, patchwork, coverlet, comforter, bedspread, puff
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày