he works at a computer company in new york

 • He works at a computer company in New York
 • Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
 • What's the name of the company you work for?
 • Tên của công ty bạn làm việc là gì?
 • Let me confirm this. You are Mr.Yang of ABC Company, is that correct?
 • Xin cho tôi xác nhận một chút, ông là ông Yang của công ty ABC đúng không?
 • This is Mr.Robison calling from World Trading Company.
 • Tôi là Robinson gọi từ công ty Thương Mại Thế Giới.
 • I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là
 • What’s new?
 • Where is Bill?

Những từ liên quan với HE WORKS AT A COMPUTER COMPANY IN NEW YORK

at, new, computer