i ate already

  • I ate already
  • Tôi đã ăn rồi
  • I've already seen it
  • Tôi đã xem nó
  • We have been sold out for three days already
  • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi

Những từ liên quan với I ATE ALREADY