i get off of work at 6

 • I get off of work at 6
 • Tôi xong việc lúc 6 giờ
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
work, I, off, at, of
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Could you give me any off?
 • Chị có thể giảm giá cho tôi được không?
 • Hit it off.
 • Tâm đầu ý hợp
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • This doesn't work
 • Cái này không hoạt động
 • What do you do for work?
 • Bạn làm nghề gì?
 • What do your parents do for work?
 • Bố mẹ bạn làm nghề gì?
 • What does he do for work?
 • Anh ta làm nghề gì?
 • What does your father do for work?
 • Bố bạn làm nghề gì?
 • What time do you go to work everyday?
 • Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?
 • What's the name of the company you work for?
 • Tên của công ty bạn làm việc là gì?
 • When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?

Những từ liên quan với I GET OFF OF WORK AT 6

get