Impecunious | Nghĩa của từ impecunious trong tiếng Anh

/ˌɪmpɪˈkjuːnijəs/

  • Tính từ
  • túng thiếu

Những từ liên quan với IMPECUNIOUS

poor, insolvent, needy, homeless, penniless
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày