it takes 2 hours by car

 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • He takes the train, remember?
 • Anh ấy đi xe lửa mà, không nhớ sao?
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
it, car, by
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • Try these tables. Take 2 every 3 hours
 • Anh thử uống thuốc này đi. 3 tiếng uống 1 lần, mỗi lần 2 viên
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • Start the car
 • Nổ máy xe
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • The car is fixed
 • Xe đã sửa xong
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • What color is that car?
 • Xe đó màu gì?
 • Where can I rent a car?
 • Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?
 • Will you put this in the car for me?
 • Làm ơn đặt cái này vào trong xe giúp tôi
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp

Những từ liên quan với IT TAKES 2 HOURS BY CAR