start the car

 • Start the car
 • Nổ máy xe
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • What time does it start?
 • Mấy giờ nó bắt đầu?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?
 • When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • The car is fixed
 • Xe đã sửa xong
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • What color is that car?
 • Xe đó màu gì?
 • Where can I rent a car?
 • Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?

Những từ liên quan với START THE CAR