its on 7th street

 • It's on 7th street
 • Nó trên đường số 7
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • At 5th street.
 • Tại đường số 5
 • How do I get to Daniel Street?
 • Làm sao tôi tới đường Daniel?
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • Where is Main Street?
 • Đường Main ở đâu?

Những từ liên quan với ITS ON 7TH STREET