Kittenish | Nghĩa của từ kittenish trong tiếng Anh

/ˈkɪtn̩ɪʃ/

  • Tính từ
  • (thuộc) mèo con; như mèo con
  • đùa nghịch loăng quăng như mèo con
  • đỏng đảnh, õng ẹo (cô gái)

Những từ liên quan với KITTENISH

impish, childish
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày