mud

/ˈmʌd/

 • Danh Từ
 • bùn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. to fling mud at somebody: ném bùn vào ai; (nghĩa bóng) nói xấu ai, bôi nhọ ai
 • to stick in the mud
  1. bảo thủ; chậm tiến, lạc hậu
 • Động từ
 • vấy bùn, trát bùn lên
 • làm đục, khuấy đục
 • chui xuống bùn

Những từ liên quan với MUD

silt, mire, ooze