nether

/ˈnɛðɚ/

 • Tính từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt) dưới, ở dưới
  1. the nether lip: môi dưới
 • hard as a nether millstone
  1. rắn như đá (trái tim)
 • nether garments
  1. (xem) garment
 • nether man (person)
  1. cẳng chân
 • nether world
  1. âm ty
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) trái đất

Những từ liên quan với NETHER