next time

 • Next time
 • Kz tới
 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • When is the next bus to Philidalphia?
 • Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
 • The operation is next week
 • Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • How about the next flight
 • Các chuyến bay tiếp theo thì thế nào?
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • At what time?
 • Lúc mấy giờ?
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian
 • No, this is the first time
 • Không, đây là lần đầu tiên
 • There's plenty of time
 • Có nhiều thời gian
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây

Những từ liên quan với NEXT TIME