on the right

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • He's right
 • Anh ta đúng
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I'll be right back
 • Tôi sẽ trở lại ngay
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • Nobody is there right now
 • Không có ai ở đó bây giờ
 • On the right
 • Bên phải
 • Right here
 • Ngay đây
 • Right there
 • Ngay đó
 • That's not right
 • Như vậy không đúng
 • That's right
 • Đúng rồi
 • They'll be right back
 • Họ sẽ trở lại ngay
 • Turn right
 • Rẽ phải
 • You're right
 • Bạn đúng
 • You must be hospitalized right now
 • Anh phải nhập viện ngay bây giờ
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • It serves you right!
 • Đáng đời mày!

Những từ liên quan với ON THE RIGHT