over there

 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • It's over there
 • Nó ở đằng kia
 • Over there
 • Ở đằng kia
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • Who's that man over there?
 • Người đàn ông đằng kia là ai?
 • Over here
 • Ở đây
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai

Những từ liên quan với OVER THERE