please sit down

 • Please sit down
 • Xin mời ngồi
 • Please write it down
 • Làm ơn viết ra giấy
 • Those who have laid down for the country’s independence
 • những người đã nằm xuống cho sự độc lập của Tổ quốc.
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Where would you like to sit?
 • Anh muốn ngồi ở đâu?
 • I like to sit in the front row
 • Tôi thích ngồi ở hàng ghế đầu tiên
 • Bring me my shirt please.
 • Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Fill it up, please
 • Làm ơn đổ đầy (cây xăng)
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?

Những từ liên quan với PLEASE SIT DOWN