please speak english

 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • Please speak slower
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm

Những từ liên quan với PLEASE SPEAK ENGLISH