please take off your shoes

 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?
 • I like these shoes
 • Tôi thích đôi giày này.
 • I get off of work at 6
 • Tôi xong việc lúc 6 giờ
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • Could you give me any off?
 • Chị có thể giảm giá cho tôi được không?
 • Hit it off.
 • Tâm đầu ý hợp
 • Please take me to the airport
 • Làm ơn đưa tôi tới phi trường
 • Please take me to this address
 • Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Roll up your sleeves, please
 • Hãy xắn tay áo lên
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?

Những từ liên quan với PLEASE TAKE OFF YOUR SHOES