please tell her john called

 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • I'll tell him you called
 • Tôi sẽ nói với anh ta là bạn đã gọi điện
 • Please tell me
 • Làm ơn nói với tôi
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • Please tell me what the annual interest rate is
 • Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please tell me the postage
 • Nói cho tôi biết bưu phí hết bao nhiêu nhé
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Amy is John's girlfriend.
 • Amy là bạn gái của John
 • Is John here?
 • John có đây không?
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.

Những từ liên quan với PLEASE TELL HER JOHN CALLED