john is going on vacation tomorrow

 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • We have a vacation in September
 • Chúng tôi có 1 kì nghỉ vào tháng 9
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • Amy is John's girlfriend.
 • Amy là bạn gái của John
 • Is John here?
 • John có đây không?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I'm leaving Tomorrow
 • Ngày mai tôi sẽ đi
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • What will the weather be like tomorrow?
 • Ngày mai thời tiết thế nào?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?

Những từ liên quan với JOHN IS GOING ON VACATION TOMORROW

john