vacation

/veɪˈkeɪʃən/

 • Danh Từ
 • sự bỏ trống, sự bỏ không
 • sự bỏ, sự thôi
 • kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ
  1. long vacation: nghỉ hè
  2. Christmas vacation: nghỉ lễ Nô-en
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thời gian nghỉ việc
  1. on vacation: nghỉ việc
 • (pháp lý) kỳ hưu thẩm (của toà án)
 • Động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ in, at) đi nghỉ
  1. to go vacationing: đi nghỉ hè, đi nghỉ mát

Những từ liên quan với VACATION

sabbatical, spell, recess, intermission, rest, break, liberty, leave, layoff, holiday, fiesta, recreation, respite, furlough