revenge

/rɪˈvɛnʤ/

 • Danh Từ
 • sự trả thù; hành động trả thù; ý muốn trả thù; mối thù hằn
  1. to take revenge for something: trả thù về cái gì
  2. to take revenge of somebody: trả thù ai
  3. to thirst for revenge: nóng lòng trả thù
  4. to have one's revenge: trả được thù
  5. in revenge: để trả thù
  6. out of revenge: vì muốn trả thù, vì thù hằn
 • (thể dục,thể thao) trận đấu gỡ
  1. to give someone his revenge: cho người nào dịp đấu một trận đấu gỡ
 • Động từ
 • trả thù, báo thù, rửa hận
  1. to revenge oneself on (upon) someone: trả thù ai
  2. to revenge oneself for something: trả thù về cái gì
  3. to be revenged: trả được thù
  4. to revenge an insult: rửa nhục
  5. to revenge someone: báo thù cho ai

Những từ liên quan với REVENGE

retribution, animus, sortie, fight, rancor, reprisal, counterinsurgency, satisfaction, repayment