should i wait

 • Should I wait?
 • Tôi nên đợi không?
 • Please wait for me
 • Làm ơn chờ tôi
 • What should I wear?
 • Tôi nên mặc gì?
 • Which road should I take?
 • Tôi nên đi đường nào?
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • This medication should be taken with meals
 • Loại thuốc này nên uống trong khi ăn
 • You should go on a diet. Obesity is a danger to health
 • Anh nên ăn kiêng đi. Bệnh béo phì rất có hại cho sức khỏe
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.

Những từ liên quan với SHOULD I WAIT