some books

 • Some books
 • Vài quyển sách
 • There are some books on the table
 • Có vài quyển sách trên bàn
 • The books are expensive
 • Những quyển sách đắt tiền
 • These books are ours
 • Những quyển sách này của chúng tôi
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • There are some apples in the refrigerator
 • Có vài trái táo trong tủ lạnh
 • Would you like some water?
 • Bạn muốn một ít nước không?
 • Would you like some wine?
 • Bạn muốn một ít rượu không?
 • I’ll prescribe some sleeping pills for you
 • Tôi sẽ kê 1 ít thuốc ngủ cho anh
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • I’d like to buy some souvernirs
 • Tôi muốn mua 1 số đồ lưu niệm
 • Some day you must go there for sightseeing
 • Khi nào rảnh anh nên tới đó tham quan
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • I need some postcards
 • Tôi cần mấy tấm bưu thiếp

Những từ liên quan với SOME BOOKS