that looks great

 • That looks great
 • Cái đó trông tuyệt
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • That looks old
 • Cái đó trông cũ
 • That sounds great.
 • Nghe có vẻ tuyệt đấy.
 • Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.
 • It’s looks like rain
 • Trời giống như là sắp mưa vậy.

Những từ liên quan với THAT LOOKS GREAT