variant

/ˈverijənt/

 • Tính từ
 • khác nhau chút ít
  1. variant reading: cách đọc khác nhau chút ít
  2. variant form: dạng khác nhau chút ít
 • hay thay đổi, hay biến đổi
 • Danh Từ
 • biến thế
  1. variants of word: các biến thể của một từ