Tính từ của WHITEN trong từ điển Anh Việt

white (Tính từ)

/ˈwaɪt/

 • trắng, bạch, bạc
  1. white hair: tóc bạc
 • tái mét, xanh nhợt, trắng bệch
  1. to turn (go) white: tái đi, nhợt nhạt
  2. to bleed white: lấy máu làm cho (người bệnh) tái đi; (nghĩa bóng) bòn rút hết của, làm cho khánh kiệt
  3. to be as white as a sheet: xanh như tàu lá
 • trong, không màu sắc (nước, không khí...)
 • (nghĩa bóng) ngây th, trong trắng; tinh, sạch, sạch sẽ; (nghĩa bóng) vô tội
  1. to have white hands: có tay sạch; (nghĩa bóng) vô tội; lưng thiện
 • (chính trị) (thuộc) phái quân chủ; phn cách mạng, phn động
 • white elephant
  1. voi trắng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vật cồng kềnh đắt tiền mà không có ích gì lắm
 • to show the white feather
  1. (xem) feather
 • white light
  1. ánh sáng mặt trời
 • (nghĩa bóng) nhận xét khách quan
 • white war
  1. chiến tranh không đổ máu, chiến tranh kinh tế
 • while witch
  1. thầy phù thuỷ chỉ làm điều thiện