Động từ của LEADERSHIP trong từ điển Anh Việt

lead (Động từ)

/ˈliːd/

 • buộc chì; đổ chì; bọc chì; lợp chì
 • (ngành in) đặt thành cỡ[li:d]
 • lânh đạo, lânh đạo bằng thuyết phục; dẫn đường, hướng dẫn, dẫn dắt
  1. to lead a horse: dắt một con ngựa
  2. to lead the way: dẫn đường
  3. easier led than driven: dễ lânh đạo bằng cách thuyết phục hơn là thúc ép
 • chỉ huy, đứng đầu
  1. to lead an army: chỉ huy một đạo quân
 • đưa đến, dẫn đến
  1. good command leads to victory: sự chỉ huy giỏi dẫn đến thắng lợi
 • trải qua, kéo dài (cuộc sống...)
  1. to lead a quite life: sống một cuộc sống êm đềm
 • làm cho, khiến cho
  1. these facts lead me to...: những sự việc đó khiến tôi...
 • (đánh bài) đánh trước tiên
  1. to lead a trump: đánh quân bài chủ trước tiên
 • hướng (ai) trả lời theo ý muốn bằng những câu hỏi khôn ngoan
 • chỉ huy, dẫn đường, hướng dẫn
 • (đánh bài) đánh đầu tiên
 • to lead aside from
  1. đưa đi trệch
 • to lead astray
  1. dẫn lạc đường; đưa vào con đường lầm lạc
 • to lead away
  1. khiến cho đi theo một cách không suy nghĩ; dẫn đi
 • to lead into
  1. đưa vào, dẫn vào, dẫn đến
 • to lead off
  1. bắt đầu (câu chuyện, cuộc khiêu vũ...)
 • to lead on
  1. đưa đến, dẫn đến
 • to lead up to
  1. hướng câu chuyện về (một vấn đề)
 • chuẩn bị cho (một cái gì)
 • to lead nowhere
  1. không đưa đến đâu, không đem lại kết quả gì
 • to lead someone by the nose
  1. dắt mũi ai, bắt ai phải làm theo ý mình
 • to lead someone a dog's life
  1. (xem) dog
 • to lead someone a dance
  1. làm tình làm tội ai rồi mới cho một cái gì
 • to lead the dance
  1. mở đầu vũ hội
 • (nghĩa bóng) đi đầu, đi tiên phong
 • to lead the van
  1. đi đầu, đi tiên phong
 • to lead a woman to the altar
  1. làm lễ cưới ai, cưới ai làm v
 • dẫn dắt
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày