Nghĩa của cụm từ admission is free sir trong tiếng Anh

  • Admission is free, sir.
  • Vào xem miễn phí thưa ông.
  • How much is the admission fee?
  • Vé vào cửa hết bao nhiêu tiền?
  • I’ll make out an admission card.
  • Tôi muốn làm thẻ mượn sách.
  • Are you free tonight?
  • Tối nay bạn rảnh không?

Những từ liên quan với ADMISSION IS FREE SIR