are they the same

 • Are they the same?
 • Chúng giống nhau không?
 • They're the same
 • Chúng giống nhau
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'll have the same thing
 • Tôi sẽ có cùng món như vậy
 • Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • Always the same.
 • Trước sau như một
 • The same as usual!
 • Giống như mọi khi
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • They'll be right back
 • Họ sẽ trở lại ngay
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • They're very busy
 • Họ rất bận
 • They're waiting for us
 • Họ đang chờ chúng ta
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • What do they study?
 • Họ học gì?

Những từ liên quan với ARE THEY THE SAME