at what time

 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • At what time?
 • Lúc mấy giờ?
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian
 • Next time
 • Kz tới
 • No, this is the first time
 • Không, đây là lần đầu tiên
 • There's plenty of time
 • Có nhiều thời gian
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • What time are they arriving?
 • Mấy giờ họ sẽ tới?
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
 • What time did you wake up?
 • Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
 • What time do you go to work everyday?
 • Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • What time does it start?
 • Mấy giờ nó bắt đầu?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?

Những từ liên quan với AT WHAT TIME